A horgászvizsgáról általában

A horgászvizsgáról általában

2019. január 1-jén hatályba lépett a hal védelméről és a halgazdálkodásról szól 2013.évi CII. törvény módosítása, mely alapján a horgászvizsga 2019 január 1-től díjmentes, azonban a horgászvizsga kizárólag 10 éves életkor betöltésétől tehető.

További fontos változás, hogy a horgászvizsgáztatás lebonyolításáért felelős szervezetként a fenti jogszabály a halgazdálkodási hatóság helyett a Magyar Országos Horgász Szövetséget jelölte ki, amely vizsgaszabályzatában a horgászvizsgán való részvételt a HORINFO rendszerében történt sikeres horgászregisztrációhoz köti.

FIGYELEM! A fentiek alapján a vizsgázónak életkortól függetlenül magával kell hoznia a HORINFO rendszerben történt sikeres regisztráció után kapott nyilatkozatot vagy a nevére szóló horgászkártyáját. Amennyiben online történt a regisztráció, és a horgászkártya még nincs a vizsgázó birtokában, abban az  esetben a hat számjegyből álló nyilvántartási azonosító számot kell a vizsgára elhozni.

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni: a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról; a hazánkban élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről; az alapvető horgászmódszerekről; a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról; a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól; a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről; a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról; az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről; a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről; a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint a horgászetikáról.

Horgászvizsga vizsgaszabályzat 2019. (letölthető az alábbi ikonra kattintva): 

Horgászvizsga jelentkezési lap (letölthető az alábbi ikonra kattintva): 


Horgászvizsgával kapcsolatos jogszabályi előírások

Hhvtv. 40. § (2) Állami horgászjegyet és horgász fogási naplót az a természetes személy válthat ki, aki harmadik életévét betöltötte, rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászegyesületi tagságát igazolja. A horgász az állami horgászvizsga letételét állami horgászvizsga-bizonyítvánnyal igazolja. Magyar állampolgársággal és állandó lakóhellyel, valamint magyar állami horgászvizsgával nem rendelkező természetes személy más országban kiállított horgászati okirat vagy okmány bemutatásával jogosult az állami horgászjegy és a horgász fogási napló kiváltására.

(3) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy horgászvizsga és horgászegyesületi tagság hiányában is kiadható.

(5) Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.

Vhr. 21. § (1) Állami horgászvizsgát a horgászszövetség, illetve az általa a vizsgáztatásba bevont horgászszervezet által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet köteles kéthavonta legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni. E vizsgával egyenértékűnek minősül az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

(2) A horgászszövetség kizárólag olyan horgászszervezetet vonhat be a horgászvizsgáztatásban való közreműködésre, amely

a) valamely nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halgazdálkodásra jogosult, vagy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működik és alapszabály szerinti céljai között szerepel a horgászok képzése és vizsgáztatása,

b) belső működési szabályzatában olyan horgászvizsga bizottságot hoz létre, amely legalább 3 fő horgászati és halgazdálkodási ismeretekkel rendelkező tagból áll,

c) a bizottság tagjainak halgazdálkodási ismereteit a 32. § (1) bekezdés szerinti végzettség vagy halőri vizsga igazolja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat a horgászszövetséghez kell benyújtani.

(4) A horgászszövetség a horgászszervezettel köteles írásbeli megállapodást kötni a horgászvizsgáztatásban történő közreműködésre. A megállapodást a horgászszövetség évente felülvizsgálja.

(5) A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet az általa meghirdetett horgászvizsgák pontos helyszínét és időpontját, a vizsgák megtartása előtt legkevesebb 15 nappal köteles honlapján vagy egyéb formában közzétenni, illetve az időpontokról értesíteni a horgászszövetséget és a halgazdálkodási hatóságot.

(6) A horgászvizsgáztatás részletes szabályzatának elkészítéséről, a horgászvizsga felkészítő anyagáról a horgászszövetség gondoskodik. A horgászvizsga felkészítő anyagát, elektronikus támogatású vizsga esetén a vizsgaszoftverben szereplő vizsgakérdéseket, illetve a kérdésekre adott válaszok pontozását, valamint a sikeres vizsgához szükséges minimális pontszámot a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá.

(7) A vizsgalapot a horgászszövetség 5 évig köteles megőrizni. A vizsgalap kizárólag a vizsgázó által a vizsganapon vagy iratbetekintés keretében tekinthető meg.

(8) Az állami horgászvizsga követelményrendszerét a halgazdálkodási hatóság honlapján teszi közzé.

(9) A sikeres állami horgászvizsgát követően a horgászszövetség által vizsgáztatásba bevont horgászszervezet a halgazdálkodási hatóság honlapján közzétett tartalmú állami horgászvizsga bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgáztató ad át a vizsgázónak.

(10) A kiadott állami horgászvizsga bizonyítványok adatait a horgászszövetség a halgazdálkodási hatóság által meghatározott forma szerint számítógépes rendszerében rögzíti.

(11) A horgászszövetség az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartása adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja.

(12) A horgászvizsga alóli mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját igazoló igazolás benyújtásával kell igazolni.

Horgászvizsga vizsgaszabályzat 2019. (letölthető az alábbi ikonra kattintva): 

Ajánlott irodalom:

  • Horgászvizsgára való felkészülést segítő tananyag – Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
  • Láda Gáspár, Zellei Ágnes, Kovács Norbert – Amit a horgásznak tudnia kell – Horgászati alapismeretek kezdő horgászok részére (MOHOSZ, 2011.)
  • Pintér Károly – Horgászati alapismeretek (Agroinform Kiadó, 2005)
  • Harka Ákos, Sallai Zoltán – Magyarország halfaunája (Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 2004)
  • Pintér Károly – Magyarország halai (Akadémia Kiadó, 2002)
A fenti kiadványok a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége irodájában megvásárolhatók.
Javasoljuk továbbá webalpunk Horgászvizsga menüpontjában elhelyezett letölthető tananyagok elsajátítását:
  • Horgászvizsgára való felkészülést segítő tananyag – Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
  • Őshonos halfajok képekkel
  • Védett halfajok képekkel
  • Idegenhonos halfajok képekkel
  • Tilalmi idők és méretkorlátozások táblázata