A KHESZ 2020. évi helyi horgászrendje

Tisztelt Horgásztárs!
Kérjük, hogy vízterületeinken a horgászat megkezdése előtt a Szabályok megismerése, és elsajátítása érdekében figyelmesen olvassa el helyi horgászrendünket!
Köszönjük!

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
(KHESZ)
Helyi Horgászrendje

A Helyi Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő
vízterületekre kiadott területi jegyek kötelező melléklete.

Érvényes: A KHESZ kezelésében lévő nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületekre

2020. évben

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
Telefon, fax: +36 (66) 328-945, iroda mobil: +36 (30) 478-3783
E-mail: info@khesz.hu
Web: khesz.hu
Adószám: 19059181-1-04

A KHESZ kezelésében lévő valamennyi vízterület vonatkozásában a KHESZ Helyi Horgászrendje a Halgazdálkodásról és a Halvédelemről szól 2013. évi CII. törvény, a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendeletben megállapított általános szabályoktól – a törvény felhatalmazása alapján – eltérő rendelkezéseket tartalmaz, ezért a területi jegy megváltása és a halfogási tevékenység megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el és tanulmányozza át a horgászrend tartalmát, mert annak megsértése hátrányos jogkövetkezményekkel járhat.

Vizeinken kellemes kikapcsolódást kívánunk!

A KHESZ kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje
egységes szerkezetben 2020.

I. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések

 1. Jelen Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot, vagy rekreációs-kisszerszámos célú halászatot folytató, érvényes területi jeggyel rendelkező, vagy ott horgászkészséggel vagy rekreációs-kisszerszámos halászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.
 2. A KHESZ Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendeletben (Vhr.), foglaltak irányadók.
 3. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A 2. pontban szereplő jogszabályokban foglalt előírások a Horgászrendben foglalt előírások megsértése, az egységes állami horgászokmány (fogási napló) szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül. A horgászat és kisszerszámos-rekreációs halászat szabályait sértő személlyel szemben halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás, minősített esetben büntetőeljárás kezdeményezése mellett a KHESZ Fegyelmi Bizottsága a KHESZ alapszabályában foglaltak szerint 1 évtől 5 évig terjedő, a KHESZ által kiadott területi jegyek váltásától törtétnő általános eltiltást szabhat ki.
 4. A területi jegy megváltásával és annak aláírásával a horgász és kisszerszámos-rekreációs halász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat és kisszerszámos-rekreációs halászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép- és/vagy videofelvételeket a KHESZ köteles zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni. A KHESZ jogosult a kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületeken és azokpartjának minősülő területeken bármely szabálysértés, vagy bűncselekmény esetén (pl.: szemetelés, orvhalászat, fakivágás, stb.) fénykép, vagy videofelvételt készíteni.
 5. A KHESZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a területi jegyen, a KHESZ honlapján (www.khesz.hu), helyi újságban és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz.
 6. A KHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.
 7. A KHESZ kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen való tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.
 8. Az adott területi jegy megvásárlását megelőzően a Horgász saját felelőssége az, hogy számára a Horgászrend tartalma és a választott vízterület(ek) – a használt horgászmódszerhez igazodóan – megfelelőnek bizonyulnak-e. A területi jegy árának utólagos visszafizetésére előzők miatt, illetve vis maior esemény bekövetkezése okán, figyelembe véve a KHESZ által kiadott területi jegyek komplex (több vízterületre szóló) területi hatályát, nincs lehetőség.
 9. A KHESZ kezelésében lévő horgászvizeken szervezett tagegyesületi, vagy egyéb szervezésű horgászverseny tervezése esetén, különös tekintettel a Fűzfás-zugi holtági és Fás tavi versenypályára -kérjük a KHESZ központi irodája felé a verseny pontos helyét, időpontját, szabályait és a lebonyolításért felelős személy nevét a versenyt megelőzően legalább 15 nappal hamarabb jóváhagyásra leadni, bejelenteni. A horgászverseny lebonyolítása csak a KHESZ által kiadott hozzájáruló nyilatkozattal és az illetékes halgazdálkodási hatóság engedélyével lehetséges.
 10. A KHESZ kezelésében lévő horgászvizek parti szakaszain folytatott zöldterület fenntartási munkák során a munkák hiánytalan és szakszerű kivitelezése, továbbá balesetmegelőzési és vagyonvédelmi okokból a horgász az általa használt járművet, horgászfelszereléseket, egyéb horgászati kellékeket a munkákat folytató személyzet kérésére köteles a közvetlenül ott folyó munkák idejére, azok elősegítésére elpakolni.

II. A KHESZ által kiadott horgász területi jegyek

 1. A KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, vagy rekreációs-kisszerszámos célú halászatot folytatni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel, kisszerszámos halászkészéggel tartózkodni csak a KHESZ által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz, vagy rekreációs-kisszerszámos halászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet.
 2. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.
 • éves: kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig,
 • heti: a kitöltéstől számított 7 naptári napra,
 • 3 napos: a kitöltéstől számított 3 naptári napra,
 • 24 órás: a kitöltés idejétől számított 24 órán át,
 • kiegészítő (többlet halelvitelt biztosító): kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig.

Egyes vízterületeken a területi jegy érvényességét a KHESZ fentiektől eltérő, rövidebb időszakra is meghatározhatja.

 1. A KHESZ által kiadott területi jegyek típusai és fajtái:
 • típusa szerint horgász, vagy kisszerszámos (rekreációs-, vagy sport-) halász
 • a területi jegyben szereplő vízterületek szerint: általános, összevont, térségi (egyes vízterületekre szóló) vagy egy vízterületre szóló, csatornákra szóló
 • az engedélyt kiváltó horgászati besorolása szerint:
  • teljes jogú (felnőtt),
  • általános ifjúsági (díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett
  • kedvezményezett – egybotos (hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életévbetöltésétől-18 éves korig, továbbá – igazoltan- mozgásszervi, hallási, értelmi fogyatékos, vak és gyengén látó személy)
  • gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett)
 • a kiváltó tagsági viszonya szerint: a KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban álló, vagy a KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban nem álló (külföldi, turista). A KHESZ és a MOHOSZ családhoz tartozás, azaz az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) befizetésével igazolható.
 1. A területi jegyek árai a 2. és 3. pontban foglaltak alapján különböznek.
 2. Elveszett területi jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával lehetséges. Elvesztés miatt pótolt egységes állami horgászokmánnyal a KHESZ vizein a horgászat – a Horgászrendben szereplő kvóták pontos ellenőrizhetősége miatt – kizárólag a területi jegy újbóli megvásárlásával folytatható. Eltulajdonított területi jegy az eltulajdonítást igazoló dokumentumok, jegyzőkönyv ellenében a KHESZ központi irodájában pótolható előzetes egyeztetést követően. Területijeggyel kapcsolatos kérdéses esetekben – a kapcsolódó dokumentumokkal és írásos kérelemmel együtt – a KHESZ központi irodájában ügyfélfogadási időben kérhető állásfoglalás.
 3. A Hhvtv. 40 §. (5) bekezdése szerinti, állami horgászvizsga letétele alól mentesült, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat. Egyedi esetben előzetes egyeztetést követően a KHESZ központi iroda állásfoglalása a mérvadó.
 4. A KHESZ által kiadott horgász területi jegyek fajtái szerint az alábbi horgászkészségek egyidejű használata engedélyezett:

7.1 Teljes jogú területi jeggyel: Kettő darab horgászkészség, legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal felszerelve, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.

7.2 Kedvezményes (egybotos) és általános ifjúsági horgászjegyhez kiadott területi jeggyel: Egy darab horgászkészség, legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal felszerelve, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.

7.3 Gyermek területi jeggyel: Egy darab horgászkészség, legfeljebb egy háromágú horoggal felszerelve, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig.

7.4 Turista állami horgászjegy mellé kiadott területi jeggyel: Egy darab horgászkészség, legfeljebb két, darabonként legfeljebb háromágú horoggal felszerelve, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

 1. A KHESZ által kiadott kisszerszámos halász típusú területi jegyekkel használható halászeszköz paramétereit a horgászrend VI. fejezet 3. pontja szabályozza.

III.  A horgászat általános szabályai

 1. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemeteszsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemeteszsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a horgászzsinór és más horgászkészségből, felszerelésből származó hátrahagyott maradékok, cigarettacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólagosan is bevonásra kerülhet.
  A horgász a vízparton alapvető egészségügyi (többek között vizelési és székelési) szükségleteit köteles úgy elvégezni, hogy az adott horgászálláson és környezetében visszamaradt fekália, tisztasági papírok, egyéb hulladéknak minősülő anyagok ne maradjanak hátra. Hivatásos halőr előzők bizonyított eseteiben szabálysértési eljárást kezdeményez és a területi jegyet bevonja.
 1. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos.
 2. Árvízvédelmi töltésen – beleértve a töltés külső és belső 10-10 méteres előterét – segédmotor-kerékpárral, motorral és gépjárművel közlekedni, a vízügyi műtárgyakat (duzzasztómű, duzzasztó, gát, tiltó, zsilip, stb.) 50 méteren belül megközelíteni csak az illetékes vízügyi szerv érvényes hozzájárulásával lehet. A hozzájárulások adott járműkategóriára kérelem alapján kiválthatók irodánkban, tagegyesületeinknél és a bizományos forgalmazó pontokon.
 3. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a KHESZ vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a KHESZ az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.
 4. Foglalt horgászhely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.
 5. A vízterületeken horgászati célú folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás – ide nem értve a különböző vízparti magántelkeket – nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.
 6. A halászati őr, társadalmi halőr a 6. pontban szereplő esetekben a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.
 7. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halászati őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.
 8. A horgász köteles magánál tartani legalább 0,5 kilogramm pontosággal mérő digitális halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.
 9. Az adott hal méretét a hal oldalán az orrcsúcstól a farokúszó tövéig (standard testhossz) kell megállapítani.
 10. A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem adható át, nem ajándékozható el, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.
 11. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet (darabolás, filézés tilos), kivéve, ha a horgász táborozik és helyben készíti el halételét. Ez esetben a hal maradványokat a III/1 pont szerint kell kezelni. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
 12. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében az etetőanyag túlzott mértékű bejuttatása tilos. Az etetőanyag bejuttatását vízminőség-védelmi okokból a vízkezelő, vagy az általa megbízott halászati őr, társadalmi halőr megtilthatja, bejuttatásának mennyiségét korlátozhatja.
 13. A csónakból vontatott horgászeszközzel (készséggel) történő horgászat (sleppelés) a KHESZ kezelésében lévő vízterületeken tilos.
 14. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos.
 15. Vízparti ellenőrzés során a halászati őr, társadalmi halőr felszólítására a csónakos horgász a vízről köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés céljából.
 16. Az engedélyben szereplő folyókon, csatornákon, valamint a Fás tavon és Orosházi homokbányatavon, a gyomaendrődi Fűzfás-zugon, Falualjai holtágon, valamint a Vajda tavon a lékhorgászat tilos. A Fás tavon és az Orosházi homokbánya-tavon fürdés, kutyafürdetés, más egyéb vízi sport tilos.
 17. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva stb.) tilos, kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által szervezett, vagy támogatott versenyek alkalmával. Behordásnak minősül a bármilyen módon bevitt horgászkészség végszerelékének vízbe történő engedése után a horgászkészség partra történő kivitele, kiszállítása is.
 18. A horgász helyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani.
 19. A horgász köteles a horgászkészségének végszerelékét úgy bevetni, hogy a zsinór ne akadályozza a víziközlekedést, és ne legyen balesetveszély forrása (pl. zsinórsüllyesztő használata).
 20. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, felügyeletüket úgy kell biztosítania, hogy kapás esetén arra – az adott módszerhez igazodó időn belül – reagálhasson. A bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.
 21. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. Az engedélyben feltüntetett vizek partján a köz- és magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.
 22. A KHESZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halászati őrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására. A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!
 23. A Horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami horgászokmány fogási napló részének vezetésére vonatkozó általános szabályokat a horgászokmány I. és II. fejezete tartalmazza.
 24. Ha a horgászat során a kifogott (szákba került) halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett napi maximum mennyiséget, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.
 25. A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelölések történnek. Amennyiben a kifogott halon a hát-úszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecske“ található, a jel egyedi számát, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát a KHESZ címére telefonon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni, melyet köszönünk.
 26. A horgász (az engedélyes) a kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó halak mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt – többnapos horgászat esetén naponta egyszer – köteles a fogási naplóba bejegyezni.
  A bejegyzést naponta akár többször is el kell végezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszámkorlátozás alá nem tartozó halakat fog ki.
  A kifogott hal fogási naplóba történő szabályos vezetésének – azaz beírásának – a kifogott (megtartott) halak mérleggel legalább 0,5 kg pontossággal mért, majd beírt súlya, pontos dátum hónap-nap-óra-perc és a kifogás helyének pontos megjelölése minősül.
 1. November 1. és február 28. között a szonár használata a vermelő halállomány védelme érdekében a horgászathoz Tilos. Ebben az időszakban szonár még kikapcsolt állapotban sem lehet a csónakban vagy a vízparton kivéve a mederfelméréssel, kutatással foglalkozó szakembereket. Szonárnak tekintendő minden radarozásra alkalmas készülék. A hivatásos halőr a fenti időszakban szonár használatával kapcsolatos szabályozást megsértő személyektől a területi jegyet bevonhatja.
 2. A vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 7.04 cikk 3. pontja szerint kikötéshez élőfát tilos használni. Ez a szabály általánosságban a KHESZ kezelésében lévő összes vízterületre vonatkozik.

IV. Horgászási és fogási tilalmak, méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai

 1. A telelő halak védelmében december 1-től február 28-ig tilos horgászni és horgászfelszereléssel tartózkodni az alábbi folyószakaszokon (a tilalom érvényes a felsorolt szakaszok árvízvédelmi töltésen belüli, azaz hullámtéri ágaira és kubikjaira is):

a) A Hármas-Körösön:

  • az Özénzugi holtág felső (Öcsöd településhez közelebb eső) betorkolásától (gps 46°55’23.91″É / 20°21’16.65″K) folyásirány szerint (lefelé) a Kerekes-zugi holtág alsó végi betorkollásáig (gps 46°53’48.11″É / 20°20’6.32″K)
  • a Szarvas-Mezőtúr vasútvonal halásztelki vasúti hídjától (gps 46°54’47.39″É / 20°33’43.00″K) folyásirány szerint (lefelé) 1 km-en át a jobb parti beton leeresztő műtárgyig (46°54’59.26″É / 20°33’1.81″K)
  • a Hortobágy-Berettyó hajózó ágától (gps 46°56’25.35″É / 20°38’14.13″K) folyásirány szerint (lefelé) a Borza szentély jellegű mentetlen holtág felső végi betorkollásáig (gps 46°55’22.30″É /  20°36’14.64″K) tartó szakaszon.
  • a Danzug-holtág felső végi betorkollásától (gps 46°55’58.02″É / 20°55’32.34″K) folyásirány szerint (lefelé) a gyomaendrődi Sirató-holtág alsó végi betorkollásáig (gps 46°56’1.96″É / 20°52’16.24″K) az un. „Kis S” és Zsófiamajor szakaszokon.
  • a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától (46°55’12.95″É / 20°58’38.99″K) folyásirány szerint (lefelé) 0,5 fkm-ig (gps 46°55’8.77″É / 20°58’17.53″K.)

b) A Fekete-Körösön:

  • a szanazugi gátőrháztól folyásiránnyal szemben (felfelé) (46°42’5.38″É / 21°16’32.57″K) a „sziget” alsó végéig terjedő 2 fkm-ig terjedő szakaszon (gps 46°42’18.92″É / 21°17’26.21″K).

c) A Sebes-Körösön

  • a Berettyó folyó torkolatától (46°58’59.78″É / 21° 7’24.33″K) a folyásiránnyal szemben (felfelé) számított 500 méteres szakaszon.
 1. Tilos horgászni az ívó halállomány védelmében március 1-től – május 31-ig a Kettős-Körös bal partján, a dobozi híd utáni öböl Békéshez közelebb eső szélétől a bal parti kubikgödröket összekötő csatorna („Róna csatorna”) záró zsilipéig (Békési duzzasztótól felfelé a bal parton kb. 1,5 km-re, a meder beszűkülésénél.)

A december 1-től február 28-ig tiltott területekről részletes ismertető és térkép a www.khesz.hu weboldalunkon a Horgászat szabályozás / Tiltott területek menüpont alatt található.

A betartandó határokat minden esetben a megadott tereptárgyak, kifolyók, egyéb támpontok vagy méterben megadott szakaszok és/vagy a megadott gps koordináták jelentik a korábbi években használatos, de nem mindenhol egyértelműen behatárolható folyamkilométer jelölések helyett.

 1. Egész évben tilos horgászni:

a) A Hármas-Körös mentén található kíméleti területként kijelölt szentély jellegű holtágakon: Iriszló-; Malom-zug; Brena-zug; Őzén-zug; Aranyos-; Borza- és Kisfoki-holtágon.
b) A Fás tó Szabadkígyós felőli végén táblával jelzett kíméleti területként funkcionáló tórészen.
c) A Gyomai Sirató holtágon a szivornya kezelő épület mögötti első stéggel szemben, a holtág külső ívén húzódó ívóhelyként funkcionáló kisöbölben.
d) A Hármas-Körösön, a Danzug holtág árvízvédelmi töltésen belüli részén.
e) A Sebes-Körösön a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben felfelé és lefelé számított 50 méteres partszakaszon belül.
f) A Kakat-csatornán, az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közút és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig (kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel).
g) A Kakat-csatorna jobb partján (folyásirány szerint), a régi 4-es út hídja és a halasavak alsó részén lévő Kakat-csatorna műtárgy közötti szakaszon.
h) A Szilvarévzugi holtágon, a holtág összefolyás felőli végétől felfelé 200 méteren, azaz a halastavak feltöltőcsatornájától (szivattyútelephez vezető széleságtól felfelé 30 méterre) a holtág végéig mindkét oldalon.

A fent felsorolt tiltott területek pontos helyei, határai a KHESZ weboldalán (khesz.hu) a Tiltott területek menüpont alatt térképen ábrázolva, GPS koordinátákkal részletesen megtalálhatók.

 1. A harcsa kifogása december 1-től február 28-ig az összes vízterületen tilos.
 2. Általános (haltelepítési) tilalmi időben horgászni, a halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni tilos. Ebben az időszakban a halak szoktató etetése sem engedélyezett. Haltelepítés miatti általános, vagy egy-egy halfajra vonatkozó tilalmat a KHESZ elnöke és ügyvezető igazgatója együttesen rendelhet el, mely tilalmat a KHESZ honlapján és egyéb módon teszi közzé.
 3. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet, busa fajokat és razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és elvihetők. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.
 4. A KHESZ összes vízterületén az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:a) karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
  b) dévérkeszeg (Abramis brama L.)
  c) lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
  d) bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
 5. A KHESZ valamennyi vízterületén a felsorolt halfajokra vonatkozó érvényes legkisebb kifogható-elvihető méret:a) a ponty: 35 cm
  b) a csuka és balin: 45 cm
  c) a süllő: 40 cm
  d) a kősüllő 30 cm
  e) amur: 50 cm
  Az. 7. és 8. pontban nem szereplő méretkorlátozással szabályozott halfajokra a Vhr. szerinti méretkorlátozások vonatkoznak.
 6. A KHESZ valamennyi vízterületén az alábbi standard testhosszúságot, vagy egyedsúlyt elérő halakat kifogásuk után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a szaporodó képes törzsállomány biztosítása és a vizek horgászturisztikai vonzerejének javítása érdekében:a) ponty: 6 kg
  b) csuka, süllő és balin: 80 cm.
  d) dévérkeszeg: 40 cm.
 7. Mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a napi darabszám-korlátozás alá tartozó, az ezüstkárászra az összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (A busa fajok napi és éves korlátozás nélkül kifoghatók.)
 8. A süllő tilalmi ideje március 1-től április 30-ig tartó időszakban a KHESZ kezelésében lévő összes vízterületen érvényes.
 9. A compó kifogása (megtartása) a KHESZ kezelésében található összes vízterületen TILOS!
 10. TILOS kifogni (megtartani) a dévérkeszeget, karikakeszeget, bagolykeszeget, laposkeszeget, valamint a jászkeszeget a Fűzfás-zugi holtág endrőd felőli részén, a Görbekút-vidólaposi csatorna befolyótól (volt ENCI épület irányában) a holtág endrődi végéig tartó versenypálya szakaszán!
 11. ÉVES FOGÁSI KVÓTÁK – jegytípusonként:

Az alábbi éves és napi fogási kvótákat kell alkalmazni abban az esetben is, ha egy személy egy időben a KHESZ által kiadott több fajta területi jeggyel rendelkezik (mennyiségi korlátozások összeadásának tilalma).

A) A KHESZ kezelésében lévő vízterületeken egy horgász tárgyévben (adott évi területi jegyek érvényeségi időszaka alatt) maximálisan összesen 100 kg halat foghat ki függetlenül attól, hogy több fajta KHESZ vizeire érvényes területi jeggyel rendelkezik (a különböző jegyekkel egyenként kifogható kvóta nem adódik össze).

B) Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozás alá tartozó, és az összsúlykorlátozással szabályozott kifogott (elvitt) halak együttes mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható.

C) A területi jegyben engedélyezett kvóta kifogása (elvitele) után a horgász részére egy évben egyszer kizárólag a többlet halelvitelt biztosító „Kiegészítő” területi jegy adható ki, a horgászat „Kiegészítő” terület jeggyel folytatható.

D) Az Észak-, Közép- és Dél-Békési csatornákra külön kiadott területi jeggyel kifogható éves kvóták beszámítanak a maximálisan elvihető mennyiségbe abban az esetben, ha a fenti területi jegy mellett a horgász rendelkezik más KHESZ vizekre érvényes éves területi jeggyel.

E) A csatornákra külön kiadott éves területi jeggyel kifogott (elvitt) halkvóta elérése után a horgászat szintén a Horgászrend IV. fejezet 14/C. pontja szerint lehetséges, ha nem rendelkezik más KHESZ vizekre olyan területi jeggyel, amellyel a horgászat még folytatható.

F) A KHESZ kizárólag egyféle „Kiegészítő” jegyet ad ki.

G) A „Kiegészítő” többlet halelvitelre kiadott területi jegy kizárólag ugyanolyan típusú és területi hatályú lehet, mint amilyennel a kvóta megfogásakor rendelkezett a horgász. Előzők miatt a korábbi területi jegy a „Kiegészítő” területi jegy kötelező melléklete, anélkül „Kiegészítő” területi jegy érvénytelen.

H) Az egy kisszerszámos-rekreációs halász területi jeggyel 100 kg hal kifogása, csatornákra szóló területi jegynél 50 kg kifogása (elvitele) esetén a Horgászrend IV. fejezet 14/B, C, G. pontjában foglaltakat alkalmazzuk.

 1. ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK

  (kivéve az Észak-, Közép-, és Dél-békési csatornákra, és a Dél-békési csatornákra külön kiváltott területi jegyeket). A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból, amurból és összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból:

  a) teljes jogú éves területi jeggyel
  – mindösszesen 100 kg fogható ki (vihető el). A 100 kg (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 5 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.

  b) általános ifjúsági éves területi jeggyel
  – mindösszesen 40 kg fogható ki (vihető el). A 40 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 2 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.

  c) kedvezményes (egy botos) éves területi jeggyel
  – mindösszesen 60 kg fogható ki (vihető el). A 60 kg, legfeljebb 60 darab kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 3 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.

  d) általános gyermek területi jeggyel
  – mindösszesen 30 kg fogható ki (vihető el), melyben a napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból mindösszesen 10 kg lehet. A 30 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 1 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/. (A szabály a KHESZ kezelésében lévő csatornákra egyaránt vonatkozik.)

  e) kiegészítő többlet halelviteli területi jeggyel
  – a korábbi területi jegyben engedélyezett kvóta szerinti halmennyiség fogható ki, de maximum 100 kg. Azonban a napi darabszám-korlátozással szabályozott halfajok mennyisége az előző területi jeggyel és a kiegészítő területi jeggyel kifogott halakkal együttvéve sem haladhatja meg a 100 darabot.

 2. NAPI KVÓTÁK

a) teljes jogú területi jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 3 darab fogható ki (vihető el), melyből mindhárom lehet egy fajba tartozó is.
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
– a méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozás alá nem tartozó felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.

b) általános ifjúsági területi jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el),
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá a méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
– méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozás alá nem tartozó – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki a 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.

c) kedvezményezett (egybotos) területi jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el),
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá a méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
– méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozás alá nem tartozó – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.

d) gyermekjeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el).
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagolydévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
– méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozás alá nem tartozó felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki a 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.

e) turistajeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 3 darab fogható ki (vihető el), melyből mindhárom lehet egy fajba tartozó is.
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
– a méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozás alá nem tartozó – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül. 

f) kiegészítő többlet halelviteli területi jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 3 darab fogható ki (vihető el), melyből mindhárom lehet egy fajba tartozó is.
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
– a méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozás alá nem tartozó – felsorolás szerinti – halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.

g) A Poklás csatornán NAPIJEGGYEL, 3 NAPOS JEGGYEL ÉS HETIJEGGYEL – a vízterület sporthorgász célú kezelése miatt – hal nem vihető el.

h) A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál, azon hal kifogása-elvitele nem lehetséges.

 1. ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK az Észak- Közép- és Dél-békési csatornákra:

a) teljes jogú éves területi jeggyel
mindösszesen: – a napi darabszám korlátozás alá tartozó és az összsúlykorlátozással szabályozott halfajokat is bele értve – 50 kg fogható ki (vihető el).

b) kedvezményes (egybotos) területi jeggyel
mindösszesen: – a napi darabszám korlátozás alá tartozó és az összsúlykorlátozással szabályozott halfajokat is bele értve – mindösszesen 25 kg fogható ki (vihető el).
Az elvihető éves mennyiségi kvótába nem számítanak bele az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, busa fajok/.

c) kiegészítő többlet halelviteli területi jeggyel
– a korábbi területi jegyben engedélyezett kvóta szerinti halmennyiség fogható ki, de maximum 50 kg. Azonban a napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok mennyisége az előző területi jeggyel kifogott halakkal együtt nem haladhatja meg a 100 darabot

 1. NAPI KVÓTÁK az Észak- Közép- és Dél-békési csatornákra:

Az Észak-, Közép-, és Dél-békési csatornákon naponta kifogható (elvihető) halfajokra vonatkozóan a Horgászrend 16. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál, azon hal kifogása-elvitele nem lehetséges.
A Dánfoki-Diófás csatorna kivételével az elvihető napi mennyiségi kvótába nem számítanak bele az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.

V. Az egyes vízterületek általánostól eltérő szabályai

 1. A Gyiger-zugi holtágon a horgászat csak a kijelölt 45 horgászálláson lehetséges, az illetékes természetvédelmi hatóság külön engedélyével.
 2. A Félhalmi, Danzug, Siratói (Gyoma és Békésszentandrás), Fűzfás-zugon, Német-zugon, Torzsási, Endrőd-Révzugi, holtágakon, az Orosházi Béke homokbányatavon, a Gyopárosi-tavakon, a Szarvas-békésszentandrási Holt-Körösön (Kákafoki holtág), a Poklás csatornán és a Fás-tavon a ponty fajlagos tilalma feloldva.
 3. A Fás-tavon csónakból horgászni, etetőhajót használni, stéget, kibetonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni tilos. A Fás-tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület).
 4. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon sátorozás tilos. Szolgálati célt kivéve csónak vízre helyezése és használata tilos.
 5. A Gyopáros Középső tavon tilos a horgászat május 1.-szeptember 1. között a strandfürdő nyitvatartása miatt.
 6. A Német-zugi holtág belső oldaláról horgászni, horgászhelyet létesíteni tilos.
 7. A Fűzfás-zugi holtág versenypálya szakaszán a vízpart (mederél) és a gömbkőris fasor közöti területre gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos.
 8. Az Élővíz-csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna, Dánfok-éri, Dánfoki és Diófás csatornák vízterületeken:

8.1. Az Élővíz csatorna városi szakaszain sátrazás, kempingezés tilos.
8.2. A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső partszakaszain horgászni a tábor belépődíjának megtérítése mellett, az üdülőközpont éves és napi nyitvatartási idején belül lehetséges.
8.3. Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrandterületén belül az intézmény házirendjének betartása kötelező.
8.4. A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső partszakaszán, a szabadstrand üzemelése idején a bójákkal határolt területen belül horgászni tilos. Ezen partszakasz mindkét oldalán horgászni kizárólag a strand területét kijelölő bóják lehelyezése előtt (ált. május közepe) és kivétele után (ált. szeptember közepe) lehetséges. (Kivéve a KHESZ által szervezett, vagy támogatott gyermek táborok idején.)
8.5. A Dánfoki-Diófás csatorna – dupla tiltós műtárgy és a Békés III. (Körgát) csatorna torkolata közötti- üdülőtáborból kivezető keskeny szakaszán horgászni kizárólag a Dánfoki Üdülőközpont és a Bodoki Károly utca oldalán húzódó partszakaszon lehet.
8.6. A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál, azon hal kifogása-elvitele nem lehetséges.

 1. A Poklás csatornán:

a) csónak használata, csónak vízre bocsátása tilos.

b) a Poklás csatorna melletti töltésen (gáton) a gépjárművel történő parkolás úgy lehetséges, hogy a folyamatos közlekedést ne zavarja. A töltéskorona felázott (sáros) állapotában a gépjárművel közlekedés tilos. Gépjárművel a csatorna partjára lehajtani, ott parkolni tilos.

c) horgászni kizárólag a csatorna folyásirány szerinti bal partján (Gyulai Vár felől eső partszakaszon) lehetséges. Az Uhrin János utca felőli áteresz és a sittye utcai tiltó 5 méteres sugarú távolságában horgászni tilos.

d) a Poklás csatornán az éjszakai horgászat tilos.

e) horgászati idény a Poklás csatornán:
– február 1-től-április 30-ig: 7-17 óráig
– május 1-től augusztus 31-ig 5-21 óráig
– augusztus 31-től szeptember 30-ig 6-20 óráig
– október 1-től-november 30-ig 7-17 óráig
– december 1-től-január 31-ig 8-16 óráig

f) digitális halmérleg, mérőszalag és halmerítő háló használata kötelező, pontymatrac használata ajánlott.

g) a kifogott halfajok helyi tárolása kizárólag olyan „karikás” haltartó szákban, vagy pontyzsákban lehetséges, mellyel a hal életben tartása megoldható. A hal kantáron, szájbilincsen, drót haltartó szákban és „karika” nélküli haltartó szákban való tárolása tilos. A megfogott halakkal való kíméletlen bánásmód fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után.

 1. Szarvas-békésszentandrási Holt-Körösre (Kákafoki holtág) vonatkozó egyéb horgászrendi szabályok:

10.1. november 15. – február 28. közötti időszakban tilos

   a) 20:00 órától – 6.00 óráig horgászni

   b) pergető horgászmódszerrel kizárólag ragadozó hal tartható meg

   c) hármashorog használata úszós készséghez kizárólag ragadozóhalra irányuló, csalihalat is alkalmazó horgászatnál engedélyezett

10.2. a ponty fajlagos tilalma feloldva

10.3. a holtágon robbanómotoros vízi közlekedési eszköz nem használható (kivéve szolgálati célú vízi közlekedési eszközök).

VI. Kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halászjegyekre vonatkozó speciális szabályok, a halászat gyakorlásának feltételei:

 1. A KHESZ kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halász területi jegyet kizárólag különböző vízterületekre, korlátozott darabszámban ad ki.
 2. Kisszerszámos halász területi jegy kizárólag annak adható ki, aki a KHESZ tagszervezetének, vagy a MOHOSZ tagszervezetének („MOHOSZ család”) tagja, érvényes állami halászjeggyel rendelkezik, továbbá a jegy igénylését megelőző évben igazoltan rendelkezett kisszerszámos halász területi jeggyel.
 3. A KHESZ által kiadott kisszerszámos halász területi jeggyel 1 darab, legfeljebb 3×3 méter nagyságú, 30 milliméter, vagy nagyobb szembőségű emelőhálót használhat.
 4. A kisszerszámos területi halászengedély kiadásának feltétele:
  – kisszerszámos halászvizsga (személyi igazolvánnyal együtt érvényes)
  – érvényes horgászegyesületei tagság,
  – az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) megfizetésének igazolása.
  – állami halászjegy.
 1. Kisszerszámos halász területi jeggyel rendelkező személy a halászat gyakorlása mellett egyidőben horgászati tevékenységet nem folytathat.
 2. Kifogható-elvihető éves (egy területi jegyre vonatkozó) és napi halkvóták tekintetében a Horgászrend IV. fejezet 15/a,e, 16/a,f, illetve csatornákra szóló területi jegyekre vonatkozóan a 17/a,e és 18. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.
 3. A VI. fejezetben külön nem szabályozott kérdésekben a Horgászrend horgászatra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 4. A fogási napló vezetésére vonatkozóan a horgászrend III. fejezet 27. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

VII. A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások

(az alábbi szabályok a Hármas-Körös vízterére és hullámterére értendők, a Kettős-Sebes-Körös összefolyástától lefelé a 12 fkm-ig):

 1. Robbanómotoros csónakkal csak a folyóvízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
 2. A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
 3. A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
 4. A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
 5. A nemzeti park területén a compó, garda zsákmányolása egész évben tilos.
 6. Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
 7. A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos.
 8. A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos.
 9. Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
 10. Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
 11. Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos.

KHESZ, Békéscsaba, 2019. december


Halászati őrök elérhetőségei:

Lustyik Gábor, +36 (30) 286-7618
Kiemelt munkaterülete: Kákafoki holtág, Alsóvízi térség

Bohus Béla, +36 (30) 176-2052
Kiemelt munkaterülete: Kákafoki holtág, Alsóvízi térség

Bogdány Zoltán, +36 (30) 233-2693
Kiemelt munkaterülete: Peresi holtág, Alsóvízi térség, Hortobágy-Berettyó

Csaba Mihály, +36 (30) 233-5541
Kiemelt munkaterülete: Kákafoki holtág, Alsóvízi térség

Balda Miklós, +36 (30) 326-86-41
Kiemelt munkaterülete: Felsővízi térség, Fás-tó, Élővíz-csatorna

Mézes Zsolt, +36 (30) 498-56-28
Kiemelt munkaterülete: Felsővízi térség, Fás-tó, Élővíz-csatorna

Kónya Ferenc, +36 (30) 286-7965
Kiemelt munkaterülete: Felsővízi térség, Poklás-csatorna, Élővíz-csatorna

Sebestyén László, +36 (30) 286-8142
Kiemelt munkaterülete: Felsővízi térség, Élővíz-csatorna

Beinschródt Tibor, +36 (30) 286-8360
Kiemelt munkaterülete: Sebes-Körös, Berettyó, Hortobágy-Berettyó és térségük

Furák Károly, – furak.karoly@gmail.com
Kiemelt munkaterülete: Sebes-Körös, Berettyó, Hortobágy-Berettyó és térségük

Fehér Csaba, +36 (30) 498-49-27
Kiemelt munkaterülete: Középsővízi térség, Gyomai városi vízterületek, Félhalmi holtág, Danzugi holtág

Varjú Tibor, +36 (30) 286-8404
Kiemelt munkaterülete: Középsővízi térség, Gyomai városi vízterületek, Félhalmi holtág, Danzugi holtág

Varjú Imre, +36 (30) 254-0161
Kiemelt munkaterülete: Peresi holtág, Alsóvízi térség, Hortobágy-Berettyó


A KHESZ kezelésében lévő vízterületek:

Folyók:

 • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős-és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-1-1) (0,0-91,3 fkm)
 • Hortobágy-Berettyó folyó, 0+000-54+800 fkm, Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800-a Hamvas főcsatorna szivattyúház ágának folyásirány szerinti bal partjáig (04-021-1-1) (0,0-59,9 fkm)
 • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
 • Berettyó folyó, a sebes-körösi torkolattól a román határig (04-018-1-1)
 • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 0,0-16,5 fkm) (04-002-1-1)
 • Fehér-Körös folyó, Szanazugtó a román határig (0,0-9,28 fkm) (04-017-1-1)

Holtágak:

 • Betekincs-ág (04-024-1-1)
 • Kerekes-zugi-holtág (04-027-1-1)
 • Álom-zugi-holtág (04-028-1-1)
 • Öcsödi-holtág (04-031-1-1)
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (04-006-1-1)
 • Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki holtág, 04-076-1-1) (2017. februárjától a KHESZ haszonbérletében, kivéve a K1 szivattyúteleptől a Bikazugi ág végénél lévő beton műtárgyakig).
 • Peresi-holtág (04-033-1-1)
 • Nagyfokzugi Holt-Körös (04-035-1-1)
 • Endrőd-Révzugi-holtág (04-112-1-4)
 • Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (04-109-1-4)
 • Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (04-036-1-1)
 • Fűzfás-zugi-holtág (04-111-1-4)
 • Német-zugi-holtág (04-114-1-4)
 • Hantoskerti-holtág (Falualja) (04-110-1-4)
 • Torzsás-zugi-holtág (04-113-1-4)
 • Gyomaendrődi Sirató-holtág (04-007-1-1)
 • Danzug-holtág (04-008-1-1)
 • Félhalmi-holtág (Biristyók-holtág) (04-009-1-1)
 • Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (04-023-1-1)
 • Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (04-010-1-1)
 • Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt horgászhelyeken) (04-025-1-1)

Szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén: (Kíméleti területek: egész évben tiltott a horgászat):Őzény-zugi-holtág, Aranyosi-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág.

Csatornák:

 • Nagyér-csatorna
 • Esztár-Nagymarjai-csatorna
 • Hencida-Csereerdői-csatorna
 • Kis-Körös-csatorna
 • Ördögárki-csatorna
 • Zsáka-Furtai-csatorna
 • Nyártói-csatorna
 • Poltralápi-csatorna
 • Pappzugi-csatorna
 • Élővíz-csatorna teljes szakasza (04-014-1-1)
 • Gerlai-holtág (04-013-1-1)
 • Vargahossza-főcsatorna (04-012-1-1)
 • Dánfokéri-csatorna (04-015-1-1) (Békés III. tápcsatorna- Körgát-csatorna)
 • Dánfoki-Diófás csatornákra (04-150-1-4)
 • Szeghalmi-főcsatorna (04-038-1-1)
 • Szeghalmi-övcsatorna (04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna (04-040-1-1)
 • Dióéri-főcsatorna (04-041-1-1)
 • Cigányfoki-főcsatorna (04-042-1-1)
 • Büngösdi-főcsatorna (04-043-1-1)
 • Határér-Kölesér-főcsatorna 0+000-28+900 fkm (04-044-1-1)
 • Pósteleki-főcsatorna (04-045-1-1)
 • Gyepes-főcsatorna (0+000-31+340-ig) (04-046-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
 • Fazekaszugi-főcsatorna (04-048-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (04-049-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (04-050-1-1)
 • Vekker-csatorna (04-051-1-1)
 • Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
 • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (04-053-1-1)
 • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
 • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (04-055-1-1)
 • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (04-056-1-1)
 • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (04-060-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
 • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
 • Kakatfőcsatorna (04-062-1-1)
 • Malomzug-Décsipusztai csatorna (04-063-1-1)
 • Malomzug-Simafoki csatorna (04-064-1-1)
 • Almári csatorna (04-185-1-1)

Tavak:

 • Fás-tó – Békéscsaba (04-011-1-4),
 • Orosházi Béke homokbánya horgásztó (04-098-1-4)
 • Gyopárosi tavak (északi, középső és déli tó) (04-140-1-4)
 • Vajda-tó – Gyomaendrőd (04-179-1-4)

Sporthorgászati-jellegű vízterületek:

 • Poklás-csatorna – Gyula – Románváros (04-173-1-4)
 • Dánfoki-Diófás-csatorna Dánfoki Üdülőközpont területén belüli csatornarésze (04-150-1-4)