Ismét változtak a gáthasználat szabályai

Az év elején történő változások után 2017. október 30. napi hatállyal ismét módosultak a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken történő közlekedés szabályai. Az új töltésközlekedésre szóló hozzájárulások az előzetes információk szerint 2018. januártól válthatók ki. Az új Igazgatói Utasítás több ponton is eltér a korábbi szabályozástól az alábbiak szerint:

1. A töltésen történő közlekedéshez az Igazgatóság a továbbiakban nem engedélyt, hanem hozzájárulást ad ki.

2. A hozzájárulás a korábbi gyakorlattól eltérően nem személynek, hanem a közlekedő járműre kerül kiadásra. A hozzájárulás kizárólag írásbeli formanyomtatványon előterjesztett, hiánytalanul kitöltött kérelem alapján és az azon a kérelmező által megadott adatkezelési hozzájárulás mellett adható ki. Hiányosan kitöltött kérelem esetén a hozzájárulás nem adható ki. A kérelem csakis az Igazgatói Utasítás 9. sz. mellékletének alkalmazásával nyújtható be. A kitöltéskor a kérelmezőnek be kell mutatnia

  • a személyi igazolványát,
  • kedvezményes közlekedés esetén a kedvezményre jogosító okiratot, valamint
  • a kérelmen és hozzájáruláson szereplő jármű forgalmi engedélyét.

A kérelmet az alapul fekvő okiratoknak, a forgalmi engedélynek és a közúti közlekedés szabályairól szőlő 1/1975.KPM-BM sz. együttes rendelet szerinti megnevezésének alkalmazásával (Pl.: L6e,L7e….) kell kitölteni, meghatározva pontosan a közlekedő jármű típusát, kategóriáját, a kedvezményre alapot adó igazolvány jogosultját és a kedvezményre alapul szolgáló okirat számát is feltüntetve.
A bizományosokhoz leadott hiánytalanul kitöltött kérelmet – a hozzájárulás bizományosok által történt kiadását követően – a hozzájárulás tőpéldányával együtt az Igazgatóság részére megküldeni szükséges.

3. A fenntartási költség-hozzájárulás/díj megfizetése továbbiakban is lehetséges a bizományosoknál és az egyéb árusító helyeken készpénzben és készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekken), továbbá közvetlenül a bankban kezdeményezett átutalási megbízással is. A díj megfizetése azonban nem lehetséges online banki felület igénybevételével. A befizetés igazolásához szükséges a postai feladóvevény, banki átutalás esetén pedig a bank által kiadott eredeti átutalási bizonylat csatolása. (Az utaláskor alkalmazandó bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10026005-01712113-00000000. Közleménybe írandó: Hozzájárulás, rendszám ill. annak hiányában jármű azonosító szám).

4. A hozzájárulást kiállító személynek kötelessége a kérelemre felírt adatok bemutatott okiratokkal való összevetése, az adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a kiállításra kerülő hozzájárulás adattartalma  az okiratok szerinti legyen.

5. A magasabb járműkategóriára megváltott hozzájárulás a korábbiaktól eltérően a jövőben már nem használható alacsonyabb járműkategóriájú járművel való közlekedésre.

6. Az adott járműre kiadott hozzájárulás a jármű tulajdonosváltozása esetén az új tulajdonos által a hozzájárulás érvényességi ideje alatt tovább használható, tekintettel arra,hogy a hozzájárulás adott járműre kerül kiadásra.

7. A kedvezményes árú hozzáárulás esetében az adott jármű tulajdonosváltozása csak akkor ad lehetőséget az új tulajdonosnak kedvezményes közlekedésre a járművel, amennyiben az új tulajdonos személyére vonatkozó azonos kedvezményre alapot biztosító jogosultsággal rendelkezik és azt szükség szerint igazolta.

Az Igazgatóság honlapján (www.kovizig.hu) megtekinthető az igazgatósági vagyonkezelésben lévő árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozásáról szóló 15/2017. számú Igazgatói Utasítás, mely tartalmazza az Igazgatóság kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken való közlekedés valamennyi részletes szabályát. A 8. számú melléklet rögzíti az Igazgatói Utasítás hatálya alól kivett töltésszakaszokat, ahol a közlekedéshez nem szükséges hozzájárulás.

Minden, a jelen Igazgatói Utasítás hatálya alá tartozó hozzájárulást értékesítő köteles az utasítást betartani és betartatni. A kérelem formanyomtatványokat és a hozzájárulás tőpéldányát az értékesítők a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kötelesek beküldeni elszámolásukkal az Igazgatóság részére.

Az árvízvédelmi töltésekre szóló hozzájárulások kiemelt fő forgalmazója a Körösök vízrendszerével érintett területeken – tagegyesületein, bizományos partnerein és a központi ügyviteli irodán keresztül – továbbra is a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Részletes információ a KHESZ elérhetőségein.