Poklás csatorna helyi horgászrendje

Szabályok, területi jegy

Teljes jogú szezonjegy:

 • érvényes 2015. május 4-november 30. között
 • ​​ára: 40.000 Ft
 • a területi jeggyel az abban foglalt egyedi szabályok szerint, összesen 40 kg hal vihető el

Kedvezményes szezonjegy:

 • érvényes 2015. május 4-november 30. között
 • ára: 20.000 Ft
 • a területi jeggyel az abban foglalt egyedi szabályok szerint, összesen 20 kg hal vihető el (hölgyek, 18 év alattiak és 70 évet betöltött horgászok részére)

Napijegy:

 • egy naptári napra szól
 • ára: 2.000 Ft
 • a napijegy sporthorgászati jellegű (halat elvinni napijeggyel nem lehet), a kifogott halat kötelező azonnal kíméletesen visszahelyezni

Gyermekjegy:

 • 2.000 Ft / szezon
 • a gyermekjegy sporthorgászati jellegű, a kifogott halat kötelező azonnal kíméletesen visszahelyezni

Horgászati idény:

 • május 4-november 30.
 • szeptember 30-ig / 6-20 óráig
 • október 1-től / 7-16 óráig

Telefonos információ:  +36 66 328-945, +36 30 478-3783

 

Poklás csatorna helyi horgászrendje – teljes jogú szezonjegy esetében

I. Helyi horgászrend

1. Jelen Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő Poklás csatorna nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.
2. A Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni.
3. A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül. A horgászat szabályait sértő horgásszal szemben a KHESZ fegyelmi bizottsága 1 évtől 5 évig terjedő – területi jegy váltásától történő – eltiltást szabhat ki.
4. A területi jegy megváltásával a horgász a Helyi Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen.
5. A KHESZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a KHESZ honlapján (www.khesz.hu) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz. 
6. A KHESZ-t a Poklás csatornán és a hozzá tartozó területen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősség nem terheli.
7. A területi jegy személyazonosító igazolvánnyal, érvényes tagsággal (horgász igazolvánnyal), állami horgászjeggyel és fogási naplóval jogosít horgászatra. A jegy másra nem ruházható át. Elveszett területi jegyet nem pótolunk, szabálysértés esetén bevont területi jegyet vissza nem adunk.
8. Szemetes helyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni.
9. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése TILOS!
10. Külső testfelületen – kivéve a hal feji részén – akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, TILOS MEGTARTANI.
11. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet, kínai razbórát, fehér és pettyes busát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és megtarthatók. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.
12. A horgász a területi jegyen feltüntetett szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.
13. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos!
14. A kifogott és elvitelre szánt napi darabszám-korlátozás alá eső halat a horogtól való kíméletes megszabadítás után azonnal, a darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően hónap-nap-óra-perc megjelölésével kell a fogási naplóba bejegyezni.
15. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. A csatorna partján a köz-és magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.
16. A mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a pontyra vonatkozó, az ezüstkárászra a napi darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

II. A Poklás csatorna Helyi Horgászrendje

1. Csónak használata, csónak vízre bocsátása tilos.
2. A Poklás csatornára érkezők részére a gépjárművel történő parkolás az erre kijelölt helyen lehetséges. Gépjárművel a csatorna partjára lehajtani, ott parkolni tilos.
3. Horgászni kizárólag a csatorna folyásirány szerinti bal partján (Gyulai Vár felől eső partszakaszon) lehetséges. Az Uhrin János utca felőli áteresz és a Sittye utcai tiltó 5 méteres sugarú távolságában horgászni tilos.
4. Foglalt horgászállás létesítése tilos. A horgászállásokat az oda érkezők érkezési sorrend szerint foglalják el.
5. A vízkezelő által szervezett versenyek, egyéb rendezvények időtartama alatt a horgászat helye, ideje, módja, vagy egyéb feltétele a csatorna részleges, vagy teljes területén korlátozásra kerülhet, vagy szünetelhet. A csatornán egyéb kezdeményezésű versenyek szervezése csak előzetes bejelentés alapján, külön egyeztetés és megállapodás alapján történhet.
6. Általános halelviteli tilalomként egész évben tilos elvinni: aranykárász, compó, jász, továbbá az elvihető halfajok jegyzékében nem szereplő, illetve jogszabály által védettnek nyilvánított egyéb fajok.
7. A ponty május 2-május 31-ig tartó faj szerinti fogási tilalmi időszaka feloldva
8. Digitális halmérleg, mérőszalag és halmerítő háló használata kötelező, pontymatrac használata ajánlott
9. A kifogott halfajok helyi tárolása kizárólag olyan „karikás” haltartó szákban, vagy pontyzsákban lehetséges, mellyel a hal életben tartása megoldható. A hal kantáron, szájbilincsen, drót haltartó szákban és „karika” nélküli haltartó szákban való tárolása tilos. A megfogott halakkal való kíméletlen bánásmód fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után.
10. Egy haltartó szákban egy időben csak egy horgász zsákmánya tárolható
11. Ha a horgászat helyén sorozatosan bármilyen okból el nem vihető, vagy faj szerinti tilalmi idő alá eső hal akad a horogra, akkor a módszeren, ennek eredménytelensége esetén pedig a helyen haladéktalanul változatni kell.
12.Ha a horgászat során a megtartott elvinni kívánt és így szákba került halak száma elérte az adott kategóriában engedélyezett maximumot, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.
13. A szabályosan kifogott és megtartható halak cseréje, átadása-ajándékozása, értékesítése szigorúan tilos.
14. Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozással szabályozott, vagy az összsúly-korlátozással szabályozott kifogott-elvitt halak száma már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható.
15. A bejuttatható etetőanyag mennyiségét a jó vízminőség megőrzése miatt a víz kezelője korlátozhatja, minőségét halászati őrei és társadalmi halőrei útján ellenőrizheti, nem megfelelő minőség esetén használatát megtilthatja.
16. Az állami fogási napló vezetése jogszabályi kötelesség. Ide csak az elvitelre kerülő halakat kell „POKLÁS” vízterületi megnevezéssel és 002482 víztérkód számmal értelemszerűen, a 13. pontnak megfelelően bejegyezni.

17. Horgászati idény: május 4-november 30. (2015)

 • nyitástól szeptember 30-ig 6-20 óráig
 • október 1-november 30-ig 7-16 óráig

18. Kifogható-elvihető halkvóták:

 • pontyból napi 2 darab, heti 5 darab, egy területi jeggyel összesen legfeljebb 40 kg fogható ki – vihető el
 • ragadozó halfajokból napi 1 darab, heti 3 darab, összesen legfeljebb 10 kg fogható ki / vihető el, melyek összsúlya beleszámít az egy területi jeggyel elvihető 40 kg halmennyiségbe
 • összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 2 kg, összesen legfeljebb 30 kg fogható ki / vihető el

19. Halfajokra vonatkozó korlátozások:

20. A Poklás csatorna halállományának védelme érdekében:

 • 4 kg vagy azt meghaladó testtömegű ponty nem vihető el, kötelező kíméletesen visszahelyezni
 • 2 kg vagy azt meghaladó testtömegű ragadozó halfaj nem vihető el, kötelező kíméletesen visszahelyezni
 • 0,7 kg, vagy azt meghaladó testtömegű keszegféle nem vihető el, kötelező kíméletesen visszahelyezni. Az amur legkisebb kifogható mérete 50 cm

21. A Vhr. által méretkorlátozással védett halfajokon kívül – az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:

a) karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)

b) dévérkeszeg (Abramis brama L.)

c) lapos keszeg (Abramis ballerus L.)

d) bagolykeszeg (Abramis sapa P.)

e) sügér (Perca fluviatilis L.).

22. A felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként sem használhatók.

23. Szemetelésért, szemetes horgászhelyen való horgászásért a területi jegy bevonásra kerül.

A horgász a területi jegy kiváltásával elismeri a tárgyi szabályok ismeretét és jogi-, erkölcsi-, valamint anyagi felelőssége teljes tudatában a területi jegy aláírásával vállalja azok betartását. A KHESZ-t Poklás csatornán és annak partján horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

Napi és gyermek területi jeggyel halat elvinni nem lehet!

KHESZ